Reklamácie

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – REKLAMÁCIE

 

MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

I. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlom: Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891, email: .

II. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: alebo Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

III. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom riadneho vybavenia reklamácie. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: nevyhnutnosti na riadne plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

IV. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

V. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.

VI. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby, e-mailová adresa subjektu, telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ.

VII. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Za rovnakým účelom ako v bode III.

MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

Zmluvný partner – na základe zmluvy

Za účelom vybavenia reklamácií

 

 

Príslušný výrobca reklamovaného tovaru

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

VIII. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

IX. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, poštou alebo e-mailom).

X. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

XI. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

XII. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

XIII. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na vybavenie reklamácie. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia nie je možné riadne vybavenie reklamácie.