Používanie Karty stáleho zákazníka

Článok V. Poriadku používania Karty stáleho zákazníka v kamennej predajni MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len "Poriadok") - Ochrana osobných údajov

1. Držiteľ karty je dotknutnou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy držiteľ karty a dotknutá osoba sú pre účely tohto článku Poriadku totožné a zameniteľné. MM je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a nariadením a pojmy MM a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely tohto článku Poriadku totožné a zameniteľné.

2. Dotknutá osoba požiadaním o vyhotovenie karty, riadnym a čitateľným vyplnením a podpísaním Registračného formuláru karty stáleho zákazníka na predajni MM (ďalej len "Žiadosť") udeľuje svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle ZOOÚ a nariadenia prevádzkovateľovi MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlom Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891 v rozsahu meno a priezvisko osoby, resp. obchodné meno alebo názov subjektu, adresa trvalého pobytu osoby, resp. sídlo subjektu, e-mailová adresa, IČO, dosiahnutý osobný obrat a dosiahnutá osobná zľava za určité obdobie za účelom realizácie výhod spojených s Kartou stáleho zákazníka (ďalej len „Karta“). Spracovanie spočíva v evidovaní dosiahnutého obratu pri nákupoch za použitia Karty za určité obdobie konkrétnou dotknutou osobou a evidovaní tomu prislúchajúcej zľavy.

3. Poskytnuté osobné údaje sa môžu ďalej poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím osobám len ak to vyžaduje osobitný zákon, pričom sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín. V prípade požiadavky bude dotknutej osobe poskytnutý ich aktuálny zoznam.

4. MM ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

I. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlom: Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891, email: osobne.udaje@merkurymarket.sk.

II. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: osobne.udaje@merkurymarket.sk alebo Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

III. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom realizácie výhod spojených s Kartou stáleho zákazníka, resp. v prípade záujmu aj zasielania newslettera - marketingových oznámení o zľavách, novinkách či iných zákaznícky zaujímavých skutočnostiach. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

IV. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

V. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.

VI. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby, e-mailová adresa subjektu, poštové smerovacie číslo sídla, resp. trvalého pobytu subjektu, IČO, dosiahnutý osobný obrat a dosiahnutá osobná zľava za určité časové obdobie.

VII. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Za rovnakým účelom ako v bode III.

MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

VIII. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

IX. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom alebo osobne).

X. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

XI. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, okrem osobných údajov poskytnutých za účelom zasielania newslettera, ktoré spracováva profilovaním. Profilovanie spočíva v zasielaní reklamnej informácie, ktorá je aktuálna pre príslušnú predajňu, ktorú dotknutá osoba zvolila ako jej najbližšiu. Vylúčenie profilovania nie je možné z dôvodu, že by spôsobilo možnosť zaslania nesprávnej alebo nepresnej reklamy a tým by prevádzkovateľa vystavilo nebezpečenstvu sankcie pre klamlivú reklamu.

XII. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: osobne.udaje@merkurymarket.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

XIII. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude oprávnený vužívať výhody plynúce z držby Karty stáleho zákazníka, resp. jej nebude zasielaný newsletter a nebude informovaná o novinkách, akciách či iných zákaznícky zaujímavých informáciách.


 

Úplné znenie Poriadku je dostupné na každej kamennej predajni MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.