Pravidlá súťaže na facebooku

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Súťaž o sedaciu súpravu” (ďalej len „Súťaž”) je MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 08001, Prešov. IČO: 36501891 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia produktov Usporiadateľa.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 21. 11. 2018 do 16. 12. 2018

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

ktorá má viac ako 18 rokov

ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže.

Súťažíme o rohovú sedaciu súpravu Toscania Berlin
Podmienky súťaže:
1 Staň sa fanúšikom na Facebooku a zapoj sa do súťaže.
2 Označte v komentári dvoch priateľov, ktorí podľa vás potrebujú novú sedačku.
3 Napíšte do komentára, čím by ste potešili svojich blízkych, keby ste im mohli darovať akúkoľvek vec z nášho E-shopu.
.
Celkem bude 1 výhercu, ktorý získa rohovú sedaciu súpravu Toscania Berlin
Výherce bude vybraný (a) na  Facebooku.
Súťaž trvá do soboty 16.12.2018 do 23:59 hod. Nasledujúci deň vyžrebujeme náhodne jedného z vás!
Viac informácií o sedacej súprave nájdete na: https://www.merkurymarket.sk

 Informácie k súťaži:


Začiatok súťaže: 21.11.2018, koniec súťaže: 16.12. 2018 a zverejnenia výherca: 17.12. 2018. Súťaže sa môžete zúčastniť iba raz. Pracovníci a spolupracovníci firmy Merkury Market  Slovakia sú z účasti v súťaži vylúčení. Do žrebovania sa dostanú iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Výhercovia budú vyžrebovaní náhodne porotou spoločnosti  Merkury Market Slovakia. Po zlosovania budú ceny výhercom odovzdané na dohovorenom mieste určenia. Hlavná cena bude odovzdaná v termíne od 17.-21.12.2018 a bude dodaná na dohodnuté miesto určenia. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať dňa 16. 12. 2018 do 23:59. Výhercu budeme s oznámením o výhre kontaktovať v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

-          rohovú sedaciu súpravu Toscania Berlin

Hodnota výhry bude uvedená v odovzdávacom protokole. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa.

 

Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14 nariadenia:

I. Účastník je dotknutnou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy účastník a dotknutá osoba sú pre účely tejto informácie totožné a zameniteľné. Usporiadateľ je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a nariadením a pojmy Usporiadateľ a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely tejto informácie totožné a zameniteľné.

 

II. Dotknutá osoba splnením podmienok súťaže (ďalej len "Súhlas") udeľuje svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle ZOOÚ a nariadenia prevádzkovateľovi MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlom Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891 v rozsahu meno a priezvisko osoby, meno a priezvisko, resp. prezývka na facebookovom konte, prípadne adresa trvalého pobytu osoby, e-mailová adresa, telefónne číslo.

.

III. Poskytnuté osobné údaje sa môžu ďalej poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím osobám len ak to vyžaduje osobitný zákon, pričom sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín. V prípade požiadavky bude dotknutej osobe poskytnutý ich aktuálny zoznam.

 

IV. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

 

a) Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlom: Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891, email: osobne.udaje@merkurymarket.sk.

 

b) Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: osobne.udaje@merkurymarket.sk alebo Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov

 

c) Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom realizácie súťaže. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

d) Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

e) Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: osoby zúčastnené na súťaži na facebookovom účte MERKURY MARKET.

 

f) Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko osoby, meno a priezvisko, resp. prezývka na facebookovom konte, prípadne adresa trvalého pobytu osoby, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

g) Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt: všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Za rovnakým účelom ako v bode 3.

MERKURY SHOP s.r.o.

Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

 

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

 

Merkury Market spółka z o.o.

Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

h) Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

i) Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (z facebookového konta).

 

j) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 1 roka od ich získania.

 

k) Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

l) Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť

 

automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo

 

kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: osobne.udaje@merkurymarket.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

m) Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude možné riadne splnenie práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže v súlade s jej pravidlami.

 

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.