Ochrana osobných údajov


alebo písomne na adresu prevádzkovateľa MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

Poskytnuté osobné údaje sa môžu ďalej poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím osobám len ak to vyžaduje osobitný zákon, pričom sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín. V prípade požiadavky Vám bude poskytnutý ich aktuálny zoznam.

Spracúvaním uvedených osobných údajov dotknutých osôb boli poverení nasledovní sprostredkovatelia za totožným účelom:

  • MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

  • Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

  • Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

 

MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., informuje , že:

1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., sídlom: Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891, email: .

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: alebo Zodpovedná osoba SOÚ, MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov.

3. Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom zasielania newslettera – marketingových oznámení o zľavách, novinkách či iných zákaznícky zaujímavých skutočnostiach. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

4. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

5. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.

6. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: Meno a priezvisko, resp. obchodné meno alebo názov subjektu, e-mailová adresa subjektu a poštové smerovacie číslo sídla, resp. trvalého pobytu subjektu.

7.Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Za rovnakým účelom ako v bode 3.

MERKURY SHOP,s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 371007032

Merkury Market spółka z o.o., Czajkowskiego 51, 38 400 Krosno, REGON 180857880

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

9. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom alebo osobne).

10.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

11. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním. Profilovanie spočíva v zasielaní reklamnej informácie, ktorá je aktuálna pre príslušnú predajňu, ktorú dotknutá osoba zvolila ako jej najbližšiu. Vylúčenie profilovania nie je možné z dôvodu, že by spôsobilo možnosť zaslania nesprávnej alebo nepresnej reklamy a tým by prevádzkovateľa vystavilo nebezpečenstvu sankcie pre klamlivú reklamu.

12. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

13.Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade jeho neposkytnutia jej nebude zasielaný newsletter a nebude informovaná o novinkách, akciách či iných zákaznícky zaujímavých informáciách.